คู่มือการจัดทำโครงการ/กิจกรรม และการจัดทำเล่มสรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม


- แบบฟอร์มที่ ๑ โครงการ

- แบบฟอร์มที่ ๒ บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาลงนามอนุมัติโครงการ

- แบบฟอร์มที่ ๓ คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้เข้าร่วม โครงการ/วิทยากร

- แบบฟอร์มที่ ๔ บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาลงนามคำสั่ง

- แบบฟอร์มที่ ๕ แบบขอใช้ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- แบบฟอร์มที่ ๖ บันทึกข้อความ ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่ของสถาบันราชภัฏนครราชสีมา

- แบบฟอร์มที่ ๗ บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร

- แบบฟอร์มที่ ๘ บันทึกข้อความ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเข้าร่วมโครงการ

- แบบฟอร์มที่ ๙ บันทึกข้อความ ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

- แบบฟอร์มที่ ๑๑ แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม

- แบบฟอร์มที่ ๑๒ ใบลงทะเบียนสำหรับโครงการ/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม

- แบบฟอร์มที่ ๑๓ คำกล่าวเปิด พิธีเปิดโครงการ/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม

- แบบฟอร์มที่ ๑๔ คำกล่าวรายงาน พิธีเปิดโครงการ/อบรม/สัมมนา/กิจกรรม

- แบบฟอร์มที่ ๑๕ ใบสำคัญรับเงิน

- แบบฟอร์มที่ ๑๙ บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ขอเข้าศึกษาดูงาน

- แบบฟอร์มที่ ๒๐ แบบขออนุญาตใช้รถบัสปรับอากาศ

- แบบฟอร์มที่ ๒๑ แบบขอใช้รถยนต์

- แบบฟอร์มที่ ๒๒ แบบขอใช้รถยนต์เพื่อเป็นสวัสดิการ