คู่มือนักศึกษา


ปีการศึกษา 2564

           - 1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

           - 2. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

           - 3. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

           - 4. คอ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

           - 5. สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

           - 6. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)

           - 7. อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

           - 8. อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

           - 9. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมเซรามิกส์

           - 20. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551

           - 21. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560


ปีการศึกษา 2563

           - 1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

           - 2. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

           - 3. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

           - 4. คอ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

           - 5. สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

           - 6. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)

           - 7. อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

           - 8. อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

           - 9. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมเซรามิกส์

           - 20. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551

           - 21. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560


ปีการศึกษา 2562

           - 1. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

           - 2. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

           - 3. วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง

           - 4. คอ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

           - 5. สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

           - 6. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง)

           - 7. อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

           - 8. อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

           - 9. อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมเซรามิกส์

           - 20. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551

           - 21. ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560


ปีการศึกษา 2561

           - 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง

           - 2. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง

           - 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี

           - 4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ต่อเนื่อง

           - 5. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

           - 6. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

           - 7. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

           - 8. ภาคภนวก

           - 9. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา

           - ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี