การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดาวน์โหลดเอกสารหนังสือเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- แบบฟอร์มแจ้งสถานที่ฝึกงาน

- ขั้นตอนการยื่นแบบฟอร์ม


- เอกสาร มคอ.4 รายวิชาสหกิจศึกษา

- เอกสาร มคอ.6 รายวิชาสหกิจศึกษา