เอกสารการขอใช้งานห้องประชุม และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


เอกสารขอใช้งานห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

            1. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอใช้งานห้องประชุม และห้องเรียนรวม ชั้น 2 - 3 อาคาร 29

            2. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอใช้งานห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 38 (38.05.01)

            3. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 และอาคาร 38


เอกสารขอใช้งาน นำออก อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และแจ้งซ่อมแซมฯ

            1. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์

            2. ดาวน์โหลดเอกสาร ขออนุญาตนำครุภัณฑ์ออกนอกมหาวิทยาลัย

            3. ดาวน์โหลดเอกสาร ขอแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์