แบบฟอร์มการลา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปรับปรุงใหม่ 2562


ลาป่วย

            1. แบบใบลาป่วย (ไม่เกิน 60 วัน) ธุรการลงรับ คณบดีลงนาม

            2. แบบใบลาป่วย (เกิน 60 วัน) ธุรการลงรับ อธิการบดีลงนาม


ลากิจ

            1. แบบใบลากิจส่วนตัว (ไม่เกิน 30 วัน) ธุรการลงรับ คณบดีลงนาม

            2. แบบใบลากิจส่วนตัว (เกิน 30 วัน) ธุรการลงรับ อธิการบดีลงนาม


ลาพักผ่อน

            1. แบบใบลาพักผ่อน (ไม่เกิน 10 วัน) ธุรการลงรับ คณบดีลงนาม

            2. แบบใบลาพักผ่อน (เกิน 10 วัน) ธุรการลงรับ อธิการบดีลงนาม


ลาอุปสมบท / ลาถือศีลปฏิบัติธรรม

            1. แบบใบลาไปอุปสมบท ธุรการลงรับ อธิการบดีลงนาม

            2. แบบใบลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม สำหรับสตรี (ไม่เกิน 7 วัน) ธุรการลงรับ คณบดีลงนาม

            3. แบบใบลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม สำหรับสตรี (เกิน 7 วัน) ธุรการลงรับ อธิการบดีลงนาม


ลาคลอดบุตร / ลาช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

            1. แบบใบลาคลอดบุตร ธุรการลงรับ อธิการบดีลงนาม

            2. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ธุรการลงรับ อธิการบดีลงนาม

            3. หมายเหตุ : หลักฐานและเอกสารแนบ


ลาไปราชการ (ในประเทศ)

            1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ไม่เกิน 3 วัน) ธุรการลงรับ คณบดีลงนาม

            2. บันทึกข้อความ ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (เกิน 3 วัน) ธุรการลงรับ อธิการบดีลงนาม


ลาไปต่างประเทศ

            1. บันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการต่างประเทศ (ปท.1)

            2. บันทึกข้อความ รายงานตัวกลับจากไปราชการต่างประเทศ (ปท.2)

            3. แบบใบลาไปต่างประเทศ สำหรับสายสนับสนุน (ปท.3)

            4. แบบใบลาไปต่างประเทศ สำหรับสายวิชาการ (ปท.4)

            5. แนวปฎิบัติในการขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรไทย


แบบฟอร์มอื่นๆ

            1. แบบบันทึกสอนแทน / สอนชดเชย

            2. แบบฟอร์มยกเลิกวันลา

            3. แบบฟอร์มใบรับรองการทำงาน

            4. แบบฟอร์มใบรับรองเงินเดือน

            5. แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว (เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

            6. แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว (ลูกจ้างชั่วคราว)

            7. แบบฟอร์มอื่นๆ เพิ่มเติม