ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ISTT FIT)

1 ส.ค. 2565, 15:38