หมายเลขโทรศัพท์


หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 0-4400-9009
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
09-0259-3294
หัวหน้าสำนักงานคณบดี 2921
งานประกันคุณภาพฯ 2920
งานพัสดุ 2922
งานธุรการ 2924
ห้องประชุม อาคาร 29 ชั้น 2 2926
งานโสตทัศนศึกษา/IT supprot 2932
ห้องคณบดี 2929
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1345,1331
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 1345,1331
ห้อง LAB วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2950 (ปรับปรุงระบบ)
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อาคาร29 ชั้น1) 2916,2917
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อาคาร 29 ชั้น 4) 2940
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2917
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้น 3 2930,2931
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (อาคารชั่วคราว) 2910
สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 2014
ห้อง UPM สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 2915
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 2960,2961,2962
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 2912,2913