หมายเลขโทรศัพท์


หมายเลขโทรศัพท์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 044255451
งานธุรการ 2900
หัวหน้าสำนักงาน 2921
งานประกันคุณภาพฯ 2920
งานพัสดุ 2922
งานธุรการ 2924
ห้องประชุม อาคาร 29 ชั้น 2 2926
งานโสตทัศนศึกษา/IT supprot 2932
ห้องคณบดี 2929
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1345,1331
ห้อง LAB อิเล็กทรอนิกส์ 2950
ห้อง LAB อิเล็กทรอนิกส์ 2911
หลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อาคาร29 ชั้น1) 2916,2917
หลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อาคาร 29 ชั้น 4) 2940
หลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2917
หลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้น 3 2930,2931
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (อาคารชั่วคราว) 2910
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 2014
ห้อง UPM ก่อสร้าง 2915
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม 2960,2961,2962
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม 2961
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม 2962
หลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 912,2913