แผนปฏิบัติราชการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อนุมัติ ครั้งที่1)

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศเรื่องอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553-2554


แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2563 (รอดำเนินการ)

แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2562

แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2561


แผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


แผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2563

แผนงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี 2562


คำสั่ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 154/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว ของคณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 248/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2560-2561 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2560

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 252/2559 เรื่อง การมอบหมายภาระหน้าที่ และควมรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุน

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 259/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 289/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบและจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง เวปไซต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ 300/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


คำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา


คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 2742/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1933/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4615/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 4531/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่8798/2557

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 6603/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 8798/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม