งานประกันคุณภาพการศึกษา


1.1 ระดับคณะ

            1. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2559 Download

            2. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560 Download

            3. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561 Download

            4. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562 Download

            5. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ


1.2 ระดับหลักสูตร

            1. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2559 Download

            2. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2560 Download

            3. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2561 Download

            4. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2562 Download

            5. ผลการตรวจประเมิน ปีการศึกษา 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการ