Research

แบบสำรวจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565

1. แบบสำรวจแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2564 - 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. แบบสำรวจการนำผลวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565
3. แบบสำรวจการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

1. ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย
2. ฐานข้อมูลการรับทุนสนับสนุน สายวิชาการ และนักศึกษา
3. ประเมินการใช้งานฐานข้อมูลการวิจัย

ข้อมูลความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

            ดาวน์โหลดเอกสาร แบบบันทึกการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


เอกสารการได้รับจดสิทธิบัตร

            ดาวน์โหลดเอกสาร การจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย

            ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์