โครงสร้างหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


1. ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล เข็มทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รองประธานกรรมการ
3. ดร.วรุทัย เดชตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
4. นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน กรรมการ
5. ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธิเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
6. ผศ.ดร.อ่อนละมี กมลอินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผน กรรมการ
7. ผศ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผนและประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนางานวิจัย กรรมการ
8. นายศราวุฒิ ใจอดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน กรรมการ
9. ผศ.ดร.อรอนงค์ แสงผ่อง ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง กรรมการ
10. นายชาญศักดิ์ ตรีภพ ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม กรรมการ
11. ผศ.อนุชิต คงฤทธิ์ ประธานหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) กรรมการ
12. ผศ.ชน ยี่นาง ประธานหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชานวัตกรรมเซรามิกส์ กรรมการ
13. นางสาวปราณี เท่ากลาง ประธานหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ
14. นายนิทัศน์ สุริยะกาญจน์ ประธานหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม กรรมการ
15. นางสาวสุวพัชร คัดจันทึก ประธานหลักสูตร อส.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) กรรมการ
16. ผศ.ดร.ทศพร จันทร์เผือก ประธานหลักสูตร ค.อ.บ. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ กรรมการ
17. ผศ.ดร.การุณย์ ศุภมิตรโยธิน ประธานหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ
18. นางศิริวรรณ อินทรเศียร หัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ

แต่งตั้ง ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

สั่ง ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ (รักษาราชการแทนอธิการบดี)

(ให้ยกเลิกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 97/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 และให้ใช้คำสั่งนี้แทน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)