โครงสร้างหน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


1.ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ
2.นายรัฐพล เข็มทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน รองประธานกรรมการ
3. ดร.วรุทัย เดชตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
4. นายแสงเพ็ชร งอนชัยภูมิ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการชุมชน กรรมการ
5. ดร.ปรัชญ์ บุญแซม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผนและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ
6. ผศ.ธีรพันธุ์ สุทธีเทพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ
7. ดร.อ่อนละมี กมลอินทร์ ผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายสงเสริมและพัฒนางานวิจัย กรรมการ
8. นายศราวุฒิ ใจอดทน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชน กรรมการ
9. นางสาวสถิตพงษ์ วงศ์สง่า ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง กรรมการ
10.นายชาญศักดิ์ ตรีภพ ประธานหลักสูตรวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 4 ปี กรรมการ
11.นายจิรวัฒน์ โลพันดุง ประธานหลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ต่อเนื่อง กรรมการ
12.นายชัยศิริ หลวงแนม ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ กรรมการ
13.ผศ.ณัฏวรัตน์ ขจัดภัย ประธานหลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรรมการ
14.ดร.พงษ์นรินทร์ ศรีพลอย ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 4 ปี กรรมการ
15.ดร.กฤติยา นาคประสิทธฺ์ ประธานหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ต่อเนื่อง กรรมการ
16.ดร.ทศพร จันทร์เผือก ประธานหลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศึกษา กรรมการ
17.ดร.นิธิ ลิศนันท์ ประธานหลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม กรรมการ
18.นายประยง ชนางกลาง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการและเลขานุการ

แต่งตั้ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

สั่ง ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560

ลงนาม รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล

อธิการบดี